ljubljana

Language Pathway: Italiano – Slovensko

6 students
Italian Slovensko
“Oggigiorno, nel 2019 c’è una carenza di manodopera in molte professioni quasi in tutti i paesi europei. Probabilmente cambierà, ma c’è bisogno di intervenire. Come può essere mitigato questo problema? Come possiamo aiutare con questo sito quegli studenti che escono da scuola e vorrebbero lavorare?
Alcuni di loro vorrebbero trovare un impiego all’estero per acquisire esperienze riguardanti le abitudini di lavoro, lo stile di vita e la cultura delle diverse nazioni. Vorremmo aiutare la procedura di integrazione nel corso di un impiego all’estero con queste lezioni, terminologia, espressioni, parole e dialoghi tipici nell’industria alberghiera e della ristorazione.
Secondo i professionisti, tali dipendenti saranno impiegati in lavori ben retribuiti, che si appropriano rapidamente di un nuovo lavoro in qualsiasi momento, che sono autonomi, flessibili e possono lavorare bene insieme anche con persone di un’altra nazionalità. Ci sono quelle abilità che non possono essere acquisite nella scuola, ma durante un impiego all’estero. C’è bisogno di conformarsi in un nuovo ambiente, in un altro paese, in una nuova situazione, i problemi che non si vedono mai devono essere risolti e ci sono persone con culture differenti con cui lavorare. Con un lavoro all’estero si possono acquisire competenze che possono avere un impatto positivo anche dopo decenni.
Il progetto BEST BY DOING vorrebbe aiutare questo. Se segui le lezioni di lingua e risolvi i test, conosci le parole, puoi acquisire una conoscenza professionale di base con quella che puoi ottenere nella professione data, e anche nella vita casuale del paese dato”
Le lezioni di lingua sviluppate nell’ambito del progetto BEST BY DOING possono aiutare a guadagnare un lavoro in Ungheria, Slovenia, Italia, Spagna e in questi paesi dove l’uso della lingua inglese è parte della vita quotidiana in HO.RE. Settore CA. Non presentiamo le regole grammaticali di ciascuna lingua nelle lezioni. In essi abbiamo raccolto le parole, le espressioni, le situazioni più importanti del settore HO.RE.CA. tematicamente, come si può leggere prima.
L’uso delle lezioni è semplice. Puoi leggere frasi, espressioni e parole o puoi sentire la pronuncia cliccando sulla piccola icona accanto a loro. In questo modo, aiutiamo l’apprendimento ascoltando e l’utente può imparare parole sostanziali, espressioni, senctences, acquisendo le giuste pronunce anche durante lo sport o il viaggio

Le parole alla fine di ogni lezione danno la possibilità di creare ulteriori frasi professionali. Alla fine di tutte le lezioni, puoi trovare un quiz riassuntivo, che aiuta a memorizzare e controllare più a fondo le informazioni apprese. Secondo le lezioni, può succedere che un’attività abbia più soluzioni. Se gli utenti passano attraverso ogni lezione, leggono le lezioni di soft skill, e compilano correttamente il quiz, il sistema genererà un CERTIFICATO per Lui / Lei, dimostrando che lui / lei ha intrapreso il mini corso di formazione del progetto BEST BY DOING . (Questo certificato non è uguale eiter con un certificato di lingua ufficiale o un esame finale di istruzione formale).
La marcatura delle lezioni: le domande e le frasi usate spesso dagli ospiti sono contrassegnate da un colore verde, mentre le espressioni che sono importanti per lo staff sono contrassegnate con arancione.””Oltre alle lezioni di lingua, puoi trovare 3 materiali di formazione che aiutano a sviluppare le cosiddette “”soft skill”” che sono oggi sempre più importanti. Per competenze trasversali si intendono quelle competenze che, oltre alle conoscenze professionali, determinano fondamentalmente l’integrazione, la motivazione, la gestibilità e le caratteristiche di creatività di un dipendente.
Abbiamo a che fare con le seguenti 3 soft skills in questo programma:
1. Capacità di lavorare in gruppo – Nell’ambiente professionale coinvolto nelle lezioni, c’è bisogno di lavoro di squadra, per persone che possono seguire il principio “”Uno per tutti, tutti per uno”” durante il loro lavoro.
2. Abilità comunicative – Una buona capacità comunicativa può aiutare a comprendere e trasferire rapidamente le informazioni. Con questa competenza, possiamo risolvere più facilmente un conflitto, possiamo stabilire un contatto migliore con gli ospiti e i nostri colleghi, possiamo avere più successo sul posto di lavoro e anche nella nostra vita privata.
3. Capacità di motivazione – Ci sono tipi di personalità che non possono essere motivati ​​e altri che si aspettano una motivazione regolare. Le capacità di motivazione come caratteristiche sono particolarmente importanti in quei posti di lavoro, dove non è consentito lavorare a metà strada. Secondo i professionisti, la motivazione può essere qualsiasi cosa ispiri le persone ad essere attive. Indipendentemente dal soggetto o dalla sua forza, l’automotivazione funziona come un motore interno se siamo persone che possono essere ben motivate.”
Dandanes, leta 2019, primanjkuje delovne sile v številnih poklicih praktično v vseh državah Evrope. Verjetno se bo to spremenilo, vendar je treba poseči. Kako se lahko ta težava omili? Kako lahko na tem področju pomagamo učencem, ki zapustijo šolo in bi radi delali?
Nekateri bi radi našli zaposlitev v tujini in si pridobili izkušnje v zvezi z delovnimi navadami, življenjskim slogom in kulturo različnih narodov. S temi lekcijami, terminologijo, izrazi, besedami in dialogi, ki so značilni za dejavnost hotelov in gostiln, želimo prispevati k lažjemu vključevanju v zaposlitev v tujini.
Po mnenju strokovnjakov bodo takšni zaposleni delali na dobro plačanih delovnih mestih, se lahko kadar koli hitro zaposlili, bodo samostojni, prilagodljivi in bodo lahko dobro sodelovali tudi z ljudmi drugih narodnosti. Obstajajo veščine, ki jih ni mogoče pridobiti v šoli, temveč med zaposlitvijo v tujini. V novem okolju, v drugi državi se je treba prilagoditi novim razmeram, reševati težave, ki jih prej še niso srečali, in delati z ljudmi različnih kultur. Z delom v tujini si je možno pridobiti znanja s pozitivnim učinkom, ki lahko traja desetletja.
Projekt BEST BY DOING želi pri tem pomagati. Če si boste prebrali jezikovne lekcije in rešili teste, se seznanili z besedami, lahko pridobite osnovno strokovno znanje, s katerim si lahko pomagate v svojem poklicu in tudi pri vsakdanjem življenju v neki državi.Jezikovne lekcije, pripravljene v okviru projekta BEST BY DOING, vam lahko pomagajo dobiti zaposlitev na Madžarskem, v Sloveniji, Italiji, Španiji in seveda v državah, kjer se angleški jezik običajno uporablja v dejavnosti hotelov, restavracij in kavarn (sektor HO.RE.KA.). V lekcijah ne boste našli slovničnih pravil posameznih jezikov. V njih smo zbrali najpomembnejše besede, izraze, razmere, značilne za sektor HO.RE.KA po temah, kot smo zapisali zgoraj.
Uporaba lekcij je preprosta. Stavke, izraze in besede lahko preberete, če kliknete na ikonico zraven njih, pa lahko slišite, kako se izgovorijo. S tem vam pomagamo učiti se s poslušanjem, uporabnik pa se lahko uči bistvenih besed, izrazov in stavkov pri poslušanju pravilne izgovorjave celo med športom ali na potovanju.
Z besedami, ki jih najdete na koncu vsake lekcije, lahko ustvarjate dodatne strokovne stavke. Na koncu vsake lekcije najdete kratek kviz, s katerim si bolje zapomnite naučeno in preverite, kaj ste se naučili. V lekcijah je lahko za eno nalogo navedenih več rešitev. Če bo uporabnik predelal vsako lekcijo, prebral lekcije o „mehkih veščinah“ in pravilno izpolnil kviz, bo sistem zanj ustvaril POTRDILO, ki potrjuje, da se je uporabnik udeležil mini tečaja usposabljanja v okviru projekta BEST BY DOING. (To potrdilo ni enakovredno uradnemu jezikovnemu spričevalu ali spričevalu o zaključnem izpitu v formalnem izobraževanju).
Oznake lekcij: Vprašanja in stavki, ki jih pogosto uporabljajo gostje, so označeni z zeleno, izrazi, ki so pomembni za osebje, pa oranžno barvo.

Poleg jezikovnih lekcij so na voljo tudi tri učna gradiva, ki pomagajo razvijati tako imenovane „mehke veščine“, ki so danes vse bolj pomembne. Mehke veščine pomenijo tiste kompetence, ki poleg strokovnega znanja v osnovi določajo sposobnosti vključevanja, motiviranost, vodljivost in ustvarjalne lastnosti zaposlenega.
V tem programu se ukvarjamo opravka z naslednjimi tremi mehkimi veščinami:
1. Sposobnost timskega dela – V strokovnem okolju, ki ga obravnavajo lekcije, je potreba po timskih delavcih, ljudeh, ki lahko pri svojem delu sledijo načelu „Vsi za enega, eden za vse“.
2. Komunikacijske spretnosti – Dobre komunikacijske spretnosti lahko prispevajo k hitremu in jasnemu razumevanju ter prenosu informacij. S to kompetenco lažje rešimo kakšen konflikt, vzpostavimo boljši stik z gosti in sodelavci, lahko smo uspešnejši na delovnem mestu in tudi v zasebnem življenju.
3. Motivacijske spretnosti – Obstajajo ljudje, ki jih sploh ni mogoče motivirati, pa tudi drugi, ki pričakujejo redno motivacijo. Motivacijske spretnosti so še zlasti pomembne na delovnih mestih, ki zahtevajo celega človeka in polovičarstvo ni dovoljeno. Po mnenju strokovnjakov je motivacija lahko kar koli, kar spodbuja ljudi k aktivnosti. Če smo ljudje, ki jih je lahko motivirati, lastna motivacija deluje kot notranji motor, ne glede na temo ali moč.

Slovensko Italian
Vsebina Tabella dei contenuti
1 Splošni izrazi Espressioni generali
2 Hotel 1 Hotel 1
3 Hotel 2 Hotel 2
4 Restavracija, gostinstvo Ristoranti, Ospitalità
5 Kuhinja, kuhinjska tehnologija Cucina, Apprarecchiature elettroniche da cucina
6 Zdravilišča in wellness SPA e benessere
7 Zdravljenje 1 Tratamenti medici 1
8 Zdravljenje 2 Trattamenti medici 2
9 Druge hotelske storitve Altri servizi dell’Hotel
10 Drugi pomembni izrazi Altre espressioni importanti

 

Instructor

User Avatar Bea

Technical support
Free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishHungarianItalianSlovenianSpanish
Skip to toolbar